Furniture Package

คำแนะนำ

  1. ดาวน์โหลดประเภทไฟล์ที่ท่านสนใจซื้อ
  2. กรอกรายละเอียดในแต่ละช่อง หนึ่งสีสำหรับหนึ่งรายการ
  3. บันทึกข้อมูลของท่าน
  4. กรุณาใส่ข้อมูลในข้อ 2และ 3 อีกครั้ง หากท่านต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
  5. ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ และต้องการส่งไปยัง: info@horizon-residence.com

เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะตอบกลับพร้อมกับเอกสารใบแจ้งยอด.